Van verdeler naar
verbinder: de N65

De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch: bepalend voor het landschap en de leefbaarheid van Vught. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten, gehekeld om zijn drukte, lawaai, gevaar en luchtvervuiling. De aanpak van de N65 staat al jaren hoog op de agenda van de Vughtse gemeenschap. Vele stappen zijn gezet. Over hoe een weg die ons dorp verdeelt op het punt staat een weg te worden die ons dorp verbindt.
Op 14 mei a.s. besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65. De raadsvergadering is de afronding van een jarenlange reeks van belangenafweging en plan- en besluitvorming door opeenvolgende gemeenteraden, de provincie en het Rijk. Ooit leek het een heilloze missie: een verkeersader aanpakken die een dorp doorsnijdt en in twee stukken verdeelt. Een weg bovendien, die met zijn gelijkvloerse kruisingen het verkeer remmend en optrekkend door Vught leidt. Dit zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Hoe verbeter je die zodanig dat het dorp Vught – waar de infrastructuur ook wel “de Vughtse knoop” wordt genoemd – weer verenigd en verbonden raakt?
Wat staat er op het spel?
Voor een oplossing van deze vraag was aanvankelijk geen enkel budget: niet bij de gemeente noch bij provincie of Rijk. Opeenvolgende wethouders, colleges en gemeenteraden knokten jarenlang voor aanpassingen van de N65. Waar gaat het om? De veiligheid van bewoners, daaronder honderden overstekende kinderen, scholieren en ouderen per dag; de overlast van remmende en optrekkende autofiles op vier grote kruispunten (met Helvoirt erbij); de doorstroming van verkeer in en om Vught met een optimaal gebruik van de ringwegstructuur; vergroting van de leefbaarheid van het dorp. En bovenal: om de twee gescheiden helften van het dorp na vele jaren scheiding door asfalt, verkeerslichten en op- en afritten weer met elkaar te verbinden.
Collectieve inspanning
Wat 15 jaar geleden een onmogelijke opgave leek, is met steun van veel inwoners, Vughtse belangengroepen en Rijk en provincie, gelukt. Toch bereiken ons de afgelopen weken vragen van burgers: Gaat Vught er wel op vooruit, is er voldoende inspraak geweest, is dit het maximaal haalbare? In het besef dat we niet iedereen even enthousiast kunnen maken als wij, willen we u graag nog een keer meenemen langs de vele ingrijpende en structurele aanpassingen die de N65 zoveel beter voor Vught en Helvoirt gaan maken.

Rijk en provincie dragen veel geld bij aan dit grootse verbeterplan (meer dan €120 miljoen). Nu is het moment gekomen om het plan om Vught veilig, leefbaar en bereikbaar te maken én te houden, daadwerkelijk uit te voeren.

Chronologisch overzicht procedure

De plannen met de N65 hebben zich altijd in veel aandacht van inwoners en ondernemers mogen verheugen. Zet je alle mijlpalen onder elkaar, dan zie je van hoever we komen.
2007
Overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente Vught over de aanleg van parallelwegen en verbetering van drie kruispunten en de bouw van geluidschermen. Dat plan had onvoldoende draagvlak onder bewoners.
2009
Vught presenteert een visie op de N65 en omgeving. Eén van de alternatieven in dit document was ondertunneling van de N65 bij Vught. Dat plan bleek financieel al snel een onhaalbare kaart. Vught zou alleen komen te staan in de financiering.
2011
Een eerste succes wordt geboekt als het Rijk een bijdrage van maximaal €55 miljoen belooft als de regio zelf €45 miljoen bijdraagt. De Vughtse gemeenteraad besloot daarop €10 miljoen bij te dragen.
2013
Startbeslissing om tot een plan te komen dat de N65 aanpast en Vught veiliger en leefbaar maakt. Ook in de toekomst.
2016
Op 27 juni van dat jaar is het ontwerp klaar. Het vormt de basis voor het bestemmingsplan
2016
Op 25 oktober wordt de “Vughtse Regeling” in het leven geroepen als vangnet voor bewoners die willen verhuizen en dat niet kunnen vanwege de projecten N65 en PHS (spoorproject).
2017
In december ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage.
2019
Op 28 februari stemt de Vughtse gemeenteraad in met de inhoud van het plan en een extra bijdrage van €10 miljoen. Het gaat hier om een plusvariant die rekening houdt met de inspraakreacties van de Vughtse burgers.
2020
Gemeenteraad beslist over het bestemmingsplan

Wat er verandert

Het doel van de reconstructie van de N65 was en is het duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Vught. Die missie lijkt gelukt: de vernieuwde N65 kent alleen nog ongelijkvloerse kruisingen, sterk verbeterde oversteekmogelijkheden, beperking van de overlast en een aanzienlijke beperking van de barrièrewerking zodat Vught Noord en Zuid sinds lange tijd weer verenigd worden. Het snelheidsmaximum wordt over de gehele weg 80 kilometer per uur. Deze snelheid leidt tot een minimale uitstoot van CO2 en biedt de beste mogelijkheid tot het reduceren van geluid.

De hoogtepunten van de aanpassingen:
Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan
Situatie nu
Oplossing
 • Gelijkvloerse kruising met verkeerslichten
 • Kwetsbare oversteekplaats van vele scholieren, ouderen, ouders en kinderen
 • Trekt een grens tussen noord en zuid
 • Veel afremmend en optrekkend verkeer
 • Ongelijkvloerse kruising, zonder verkeerslichten, zonder wachttijd, met een veilige oversteek voor al het verkeer
 • Ter hoogte van de kruising volledig verdiepte tunnelbak
Kruising Martinilaan/De Bréautélaan
Situatie nu
Oplossing
 • Gelijkvloerse kruising met verkeerslichten
 • Moeilijk over te steken
 • Kwetsbare oversteekplaats van vele scholieren, ouderen, ouders en kinderen
 • Ongelijkvloerse oversteekplaats, zonder wachttijd en veilig voor al het verkeer
 • Fietstunnel evenwijdig aan N65 onder Vijverbosweg
Kruising Boslaan/Vijverbosweg – N65
Situatie nu
Oplossing
 • Gelijkvloerse kruising met verkeerslichten
 • Onvoldoende capaciteit om verkeer van N65 en kruisende wegen te verwerken
 • Veel afremmend, voor verkeerslichten stilstaand en weer optrekkend verkeer
 • In de toekomst worden op deze kruising meer files verwacht
 • Ongelijkvloerse kruising
 • Rotonde waardoor verkeer veilig en vlot de N65 kan oversteken
 • Fietstunnel onder Vijverbosweg
Aansluiting Groenewoud/viaduct Sparrendaalseweg
Situatie nu
Oplossing
 • Ongeregelde en haakse aansluiting op N65
 • Gevaarlijke situaties voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en wandelaars
 • Directe opritten vanaf erftoegangswegen op de N65

Oplossing aansluiting Groenewoud op N65:

 • Ruime afrit in een bocht
 • Lange invoegstrook om op N65 te komen; oplossing voor de gevaarlijke directe aansluitingen op de N65
 • Eenzijdige aansluiting van en naar N65
 • Verbinding met achterland
 • Aanleg parallelwegen voor ontsluiting percelen

Oplossing aansluiting Kruishoeveweg-Sparrendaalseweg:

 • Viaduct tussen Kruishoeveweg en Sparrendaalseweg om buitengebieden ten noorden en ten zuiden van de N65 te verbinden
Natuurbrug
Situatie nu
Oplossing
 • Geen oversteekplaats voor dieren tussen noordelijke en zuidelijke zijde van de weg
 • Een natuurbrug voor dieren
 • Toegankelijk voor ruiters te paard (niet voor wandelaars)
Tankstation
Situatie nu
Oplossing
 • Tankstation in Helvoirt
 • Tankstation kan niet blijven liggen vanwege hoogteverschil met de weg en wordt verplaatst naar hectometerpaal 8.2 in Vught
 • Er komt een ruime afrit waardoor auto’s veilig kunnen uit- en invoegen
Parallelvoorzieningen
Situatie nu
Oplossing
 • Het is op veel plekken mogelijk om direct vanaf een perceel de N65 op te rijden met alle risico’s van dien voor de verkeersveiligheid.
 • Bestemmingsverkeer wordt geregeld met een stelsel van parallelwegen. De N65 wordt hierdoor ontlast en bewoners en bestemmingsverkeer kunnen veiliger bij huis of andere bestemming komen
 • Er komen fietsstraten
 • Er komt een snelfietsroute waarop uitsluitend fietsers mogen rijden muv aangrenzende woningen
Bekijk animatie N65

Reconstructie N65

Realisatie 2022 - 2023
Beweeg met uw vinger over de kaart om in te zoomen.
Klik op de kaart om in te zoomen.

Prangende vragen

Waarom geen tunnel?

Van meet af aan was duidelijk dat een tunnel voor de N65 door Vught tenminste 300 miljoen euro zou kosten. Op dat moment waren ook de uiterste bijdragen van het Rijk en de provincie al bekend. De gemeente was blij met de bijdragen, maar het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel.

Neemt het verkeer in Vught in de nieuwe situatie toe?

Uit studies blijkt dat dit klopt voor enkele doorgaande wegen in Vught, omdat er minder aansluitingen op de N65 komen. De wegen in Vught kunnen die extra verkeersdruk echter goed aan. Zij zijn hierop ingericht en berekend. Op één kruising, Helvoirtseweg/Van Voorst tot Voorststraat, is het verkeer in de avondspits te druk om het goed af te kunnen wikkelen. In de komende jaren gaan we er alles aan doen om dit probleem op te lossen, met extra aandacht voor een betere oversteekbaarheid van de Helvoirtseweg. Het verkeer op de N65 zelf neemt naar verwachting met 6-10% toe.

Kost dit project Vught niet te veel geld?

Het project kost de gemeente veel geld, maar het gemeentebestuur vindt het de prijs waard. Bovendien passen de uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje. We investeren in een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught, één van de populairste woongemeenten van ons land en in een duurzame toekomst voor alle inwoners.

Heeft Vught eigenlijk wat aan de nieuwe weg of is die alleen leuk voor interlokaal verkeer?

Het klopt dat de doorstroming van de N65 baat heeft bij de aanpassingen. Alleen onder die voorwaarde wilden het Rijk en de provincie meebetalen. Vught profiteert echter in ruime mate van de aangepaste N65 doordat de veiligheid en leefbaarheid toenemen door de verdiepte ligging en de ongelijkvloerse kruisingen.

Wat gebeurt er als het plan niet wordt uitgevoerd?

Dan zijn we terug bij af. Alle tijd, geld en energie van de betrokken partijen zijn dan voor niets geweest. Maar wat veel belangrijker is: drukte en overlast nemen de komende jaren alleen maar toe, het veilig oversteken van de N65 komt onder nog grotere druk te staan en Vught verdwijnt achter een muur van geluidschermen die dan langs de N65 verrijst. Bij dat alles zal het bijzonder moeilijk worden om Rijk en provincie te bewegen opnieuw in Vught te investeren.

Wat gebeurt er met de kruising spoor-N65?

De komende jaren werken we in Vught niet alleen aan de rijksweg N65, maar ook aan het spoor. Het spoorplan gaat in ieder geval door. Dat betekent dat in de toekomst het spoor hier verdiept ligt en de N65 er overheen gaat. De N65 moet dus hoe dan ook op de schop.

Waarvoor dient de inspraakavond op 7 mei?

De inspraakavond is opnieuw een moment voor belanghebbenden om duidelijk te maken wat zij vinden van het bestemmingsplan. Alle politieke partijen zijn aanwezig om kennis te nemen van de meningen van de inwoners.

Komen er geluidsschermen langs de N65?

Door te investeren in een verdiepte ligging, gecombineerd met lagere geluidsschermen, dringen we de geluidsbelasting sterk terug. Mocht dit plan niet worden uitgevoerd, dan moeten er alsnog hoge schermen komen, omdat anders de geluidsnormen ver worden overschreden.
Meer informatie op
www.rijksinfravught.nl
Bezoekadres:
Secr. van Rooijstraat 1, Vught
Tel. 073 65 80 680
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram